Status niepublicznego przedszkola „Niezapominajka”

znak statutu na huśtawce

Rozdział 1.
przepisy ogólne

§1

 1. Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” zwane dalej ″Przedszkolem″ jest placówką niepubliczną ogólnodostępną, prowadzoną przez osoby fizyczne.
 2. Przedszkole jest placówką oświatową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biuro Edukacji w Warszawie pod numerem 174/PN/07.
 3. Pełna nazwa placówki brzmi:
  Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” Teresa Szewczuk,
  Marek Dubiel s.c.
  02-724 Warszawa
  ul. Wołodyjowskiego 36A
  Siedziba placówki mieści się w Warszawie, 02-724, ul. Wołodyjowskiego 36A
 4. Organem prowadzącym przedszkole są:
  Teresa Szewczuk, zamieszkała ul Związku Walki Młodych 8/67, 02-786 Warszawa
  Marek Dubiel, zamieszkały ul. Związku Walki Młodych 8/67, 02-786 Warszawa
 5. Przedszkole używa pieczęci podłużnej z napisem:
  „Niezapominajka” Przedszkole Niepubliczne Teresa Szewczuk, Marek Dubiel s.c.
  02-724 Warszawa ul. Wołodyjowskiego 36A
  tel: (22) 857 42 54
  NIP: 5213510555, REGON: 146365116
 6. Przedszkole posiada adres e-mail oraz stronę internetową:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.niezapominajka.net.pl/
 7. Przedszkole podlega Systemowi Informacji Oświatowej
 8. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Mazowieckie Kuratorium Oświaty

§ 2

 1. Placówka działa w oparciu o:Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) z późniejszymi zmianami ) oraz przepisy wydane na jej podstawie.
 2. Niniejszy Statut.

§3

 1.  Działalność placówki finansowana jest w oparciu o:
  ◦ dotację oświatową;
  ◦ opłaty rodziców za pobyt dziecka w placówce (czesne, opłatę rejestracyjną);

 

Rozdział 2.
realizacja zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz dydaktycznych przedszkola

§4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowwe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w zgodzie z Konwencją Praw Dziecka, realizuje zadania ponad podstawę programową MEN- wspomagając indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami i z uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych , m.in. poprzez:
  a. zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju;
  b. stwarzanie w Przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa;
  c. diagnozę wiedzy, umiejętności i poziomu rozwoju funkcji poznawczych;
  d. wspieranie rozwoju sfery emocjonalnej;
  e. indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji;
  f. realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji;
  g. przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego;
  h. stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka;
  i. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w porozumieniu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi.

 

Rozdział 3.
organy przedszkola oraz ich zadania

§5

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

Dyrektor Przedszkola

§6

Dyrektor kieruje całą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności:
a. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju,;
b. sprawuje nadzór pedagogiczny w Przedszkolu;
c. zapewnienia kadrowe, organizacyjne i materialne warunki do realizacji zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN;
d. tworzy i przedkłada plan pracy Przedszkola do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną;
e. odpowiada za realizację programu wychowawczego Przedszkola;
f. tworzy i przedstawia Radzie Pedagogicznej arkusz organizacyjny Przedszkola w kolejnym roku szkolnym;
g. ustala procedurę rekrutacji kandydatów do Przedszkola;
h. przyjmuje dzieci do Przedszkola i skreśla je listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie;
i. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
j. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, uwzględniając charakter i zadania statutowe Przedszkola oraz ustala zasady ich wynagradzania;
k. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
l. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
m. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Przedszkola;
n. wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe Przedszkola,;
o. odpowiada za budżet i majątek Przedszkola;
p. odpowiada za dokumentację Przedszkola, w tym:
▪ przygotowuje i przedstawia zasady organizacji roku szkolnego Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a Radzie Rodziców do wiadomości,
▪ przedstawia tygodniowy rozkład zajęć Radzie Pedagogicznej do wiadomości.
q. realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Przedszkola;
r. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów Przedszkola.

Rada Pedagogiczna

§7

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Przedszkola.
 2.  Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Przedszkola.
 3.  Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw- głos decydujący należy do Dyrektora.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  a. zatwierdzanie planu pracy Przedszkola przedkładanego przez Dyrektora,
  b. ustalanie wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli,
  c. przygotowanie programu wychowawczego Przedszkola,
  d. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych wprowadzanych w Przedszkolu.
 7.  Rada Pedagogiczna opiniuje arkusz organizacyjny Przedszkola.
 8. Rada Pedagogiczna wnioskuje o zmiany w statucie Przedszkola.
 9. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i opiekuńczej placówki.
 10.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników Przedszkola.

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

§9

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
  ◦ odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
  ◦ otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
  ◦ prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  ◦ wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
  ◦ kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
  ◦ dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
  ◦ tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt; bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
  ◦ wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
  ◦ rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
  ◦ organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami;
  ◦ doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
  ◦ aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;
  ◦ aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
  ◦ przestrzeganie dyscypliny pracy;
  ◦ prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka a także innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
  ◦ kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
  ◦ dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
  ◦ przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  ◦ przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  ◦ opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
  ◦ prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań;
  ◦ przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
 3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
  • dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
  • tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
  • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
  • właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami; wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
  • wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
  • okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
  • stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
  • współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;
  • dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, na placu i podczas wyjść poza teren przedszkola;
  • udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
  przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

§10

4. W przedszkolu działa powołany przez dyrektora zespół wczesnego wspierania rozwoju dziecka i jedo rodziny.
5. Opieką zespołu objęte są dzieci:
a. posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju,
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
c. dzieci wymagające specjalistycznego wsparcia ze względu na obserwowane opóźnienie rozwoju psychoruchowego lub będące w trakcie diagnozy deficytów rozwojowych,
6. W skład zespołu wchodzi dyrektor, specjaliści zatrudnieni w przedszkolu (w szczególności logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej,) oraz wychowawcy grupy danego dziecka (jeśli uczęszcza ono do naszego przedszkola).
7. Skład zespołu zmienia się w zależności od potrzeb konkretnego dziecka objętego opieką terapeutyczną. Zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z konkretnym dzieckiem, jego posiedzenia są otwarte dla rodziców/ opiekunów dziecka.

 

Rozdział 4.
organizacja pracy przedszkola

§11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień jak i dysfunkcji.
 2. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 12.
 3. W każdym oddziale jest od 1 do 2 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Rady Pedagogicznej, liczba ta może zostać zwiększona.
 4. Dzieci, które ze względu na deficyty rozwojowe nie są w stanie uczestniczyć samodzielnie w pracy grupy przedszkolnej mogą mieć przydzielonego terapeutę – wspomagającego lub asystenta.
 5. Dzieci nie gotowe do pracy na terenie grupy mogą być objęte indywidualną opieką terapeutyczną.

§12

 1. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora na pierwszej radzie pedagogicznej. Uwzględnienia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz potrzeb i oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny pracy placówki opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
 4. Arkusz organizacji pracy placówki określa:
  ▪ liczbę oddziałów,
  ▪ czas pracy oddziałów,
  ▪ liczbę miejsc w placówce,
  ▪ liczbę dzieci zapisanych do placówki,
  ▪ liczbę pracowników,
  ▪ czas pracy pracowników.
 5. Placówka funkcjonuje cały rok. Terminy przerw ustala dyrektor.

§13

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
 2. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo dyrektor.
 3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnią w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców ( prawnych opiekunów ) kosztów zajęć dodatkowych.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 5. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
 6. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§14

 1. Opłatę za pobyt dziecka w placówce ( czesne i wyżywienie ) ustala dyrektor.
 2. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
 3. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor.
 4. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce tylko w przypadku nieobecności powyżej 5 dni bez przerwy.
 5. Opłaty od rodziców pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca z góry przelewem na konto placówki.

§ 15

 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla wszystkich dzieci w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z deficytami rozwojowymi.
 2. Procedury kwalifikacji i opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zawiera załącznik do niniejszego statutu.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu również rodzicom uczniów i nauczycielom w celu wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 

Rozdział 5.
zasady rekrutacji dzieci

§ 16

 1. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor po rozmowie kwalifikacyjnej z rodzicami, biorąc pod uwagę :
  a. kolejność zgłoszeń;
  b. akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu obowiązujących w Przedszkolu,
  c. możliwość zapewnienia danemu dziecku optymalnych warunków rozwoju (dotyczy zwłaszcza dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej).
 2. Pierwszeństwo mają rodzeństwa wychowanków Przedszkola.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka jest podpisanie przez rodziców (opiekunów) umowy.
 4. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej:
  a. na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych);
  b. po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej nie zgłoszonej nieobecności dziecka;
  c. z powodu niepłacenia czesnego za okres dwóch miesięcy lub nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców;
  d. gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w Przedszkolu.
  e. choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych dzieci;
  f. braku współpracy rodziców z nauczycielami;
  g. jeżeli zachowanie dziecka będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci.

 

Rozdział 6.
nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
prawa i obowiązki nauczycieli wynikają z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji przedszkola

§ 17

 1. Nauczyciel Przedszkola w szczególności:
  a. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Przedszkola określonym w Statucie,
  b. wspiera każde dziecko w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci,

§ 18

Realizując zadania statutowe Przedszkola nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
a. życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć,
b. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy, tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
c. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,
d. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,
e. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
f. powierzone mienie Przedszkola,
g. systematyczne wypełnianie dokumentacji.

§ 17

 1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Przedszkola.

§ 19

Wychowawca grupy jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów ( takich jak : psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w Przedszkolu bądź w poradniach pedagogiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.

§ 20

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 21

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę Przedszkola. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący dzieciom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie placówki.

 

Rozdział 7.
rodzice

§ 22

Rodzice powinni zapoznać się ze statutem , ofertą edukacyjną, programem wychowawczym i regulaminami obowiązującymi w Przedszkolu.

§ 23

Rodzice mają prawo do:
• zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale,
• uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
• uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i rozwojowych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
• wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,
• przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć po ustaleniu terminów i zasad z osobami prowadzącymi zajęcia i dyrektorem.

§ 24

Rodzice mają obowiązek:
• dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do Przedszkola tym podpisać stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne Przedszkola dokumenty ( przede wszystkim umowę),
• przestrzegać statutu i regulaminu oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych Przedszkola,,
• aktywnie współpracować w sprawach swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego Przedszkola,, współdziałać z Przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych i terapeutycznych wspomagających rozwój dziecka;
• respektować wspólne ustalenia dotyczące dziecka,
• informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności dziecka w Przedszkolu do godziny 9:30,
• regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe.
• Przyprowadzać dziecko punktualnie na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe
• przyprowadzać dziecko zdrowe (nauczyciel nie ma obowiązku podawania dzieciom leków)

 

Rozdział 6.
przepisy końcowe

§ 25

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 26

Statut może być zmieniony przez dyrektora. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 28

Niniejszy statut (tekst jednolity zawierający aktualizacje)został podany do wiadomości na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31.01.2022 i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Właściciele
Teresa Szewczuk
Marek Dubiel

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
 2. Załącznik nr 2 – PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
 3. Załącznik nr 3 – PROCEDURA KWALIFIKACJI I OPIEKI NAD DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH