STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
NIEZAPOMINAJKA
w Warszawie

znak statutu na huśtawceRozdział 1
INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 1

1. Niepubliczne Przedszkole „ Niezapominajka” w Warszawie jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, która:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
2. Osobą prowadzącą przedszkole jest Spółka z.o.o „ Warszawska Niezapominajka”.
3. Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz statut.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w brzmieniu:
Niepubliczne Przedszkole „ Niezapominajka” w Warszawie.
5. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:
Warszawska Niezapominajka Sp.z.o.o.
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
02 - 724 Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 36A
tel: (22) 857 42 54
Regon 525251230 NIP 5214018359
6. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 36A.
7. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Niepubliczne Niezapominajka w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 36A.
8. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Przedszkole prowadzi grupy integracyjne.
10. Przedszkole jest placówką oświatową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji w Warszawie po numerem 174PN.
11. Przedszkole posiada adres e-mail oraz stronę internetową:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.niezapominajka.net.pl/
12. Przedszkole podlega Systemowi Informacji Oświatowej.
13. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
14. Działalność placówki finansowana jest w oparciu o:
- dotację oświatową
- opłaty rodziców za pobyt dziecka w placówce (czesne, opłatę rejestracyjną)
15. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
16. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
17. Statut nadaje i zmienia osoba prowadząca przedszkole.
18. Przedszkole posiada imię NIEZAPOMINAJKA.
19. Dzień patrona został ustalony na 15 -tego maja każdego roku.
20. W Dniu patrona odbywają się zajęcia tematycznie związane z jego imieniem.

§2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „ Niezapominajka” w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 36A,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola
„ Niezapominajka” w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 36A,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola, o którym mowa w § 1 ust.1;
6) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczególnych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
7) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
8) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Niezapominajka w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 36A.
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
10) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
12) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Spółkę z.o.o Warszawska Niezapominajka z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 36A.

§3

1. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe nie będące pracownikami przedszkola. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do przedstawienia, zajęcia otwartego itp. Zgodę wydaje Dyrektor.
2.W przypadku imprez otwartych Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za działania rodziców lub osób trzecich w zakresie nagrywania i rozpowszechniania obrazu i dźwięku.
3.Teren zewnętrzny przedszkola oraz korytarze i szatnia dziecięca objęte są monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkola. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy.

§4

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności przedszkola, w rozumieniu art.4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE -zw. dalej Rozporządzeniem, jest przedszkole reprezentowane przez Dyrektora.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w tym profilaktyczno-wychowawcze.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka aby wychowanek osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. Przedszkole realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) pomoc psychologiczno-pedagogiczną - odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka:
- indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej dzieci niepełnosprawnych,
- stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,
- prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza.

4. Zadania przedszkola obejmują:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
5. Sposób realizacji zadań przedszkola:
1) zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
2) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
3) działania wychowawczo-edukacyjne przedszkola ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
4) przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
5) przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu, m.in. poprzez częste zbieranie informacji dotyczących postępów dziecka i jakości pracy przedszkola.

 
Rozdział 3
ORGANY PRZEDSZKOLA

§6

1. Wychowankowie, Rodzice, wychowawcy, terapeuci oraz inni pracownicy Przedszkola tworzą społeczność przedszkolną.
2. Członkowie społeczności przedszkolnej uczestniczą w życiu przedszkola bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli.
3. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszeniu jakości pracy Przedszkola.
4. Organami Przedszkola są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna,
3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

§7

Dyrektor Przedszkola
1. Dyrektor jako organ Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor:
1) zatrudnia, zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
3) odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego,
4) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z innymi przepisami,
5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
2. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
2) ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
3) tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
4) opracowuje ramowy rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu;
5) dysponuje środkami finansowymi i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,
7) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy,
8) sprawuje nadzór zgodnie z rocznym planem kontroli, przygotowywanym według potrzeb określonych przez osobę prowadzącą i dyrektora,
9) odpowiada za całość dokumentacji przedszkola,
10) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
11) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli,
12) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
13) organizuje wczesne wspomaganie dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dyrektor przedszkola zobowiązany jest:
1) zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu,
2) prowadzić rejestr dzieci 6 letnich i rejestr zaświadczeń wydawanych rodzicom tych dzieci,
3) kontrolować systematyczność uczęszczania 6 latka na zajęcia w przedszkolu.
3. Szczegółowy przydział zadań, uprawnień oraz zakres odpowiedzialności, a także stanowisko Dyrektora powierza osoba prowadzącą przedszkole.
4. Dyrektora, podczas jego nieobecności (wyjazd na szkolenia, konferencje, narady, nieobecność spowodowaną krótkotrwałą chorobą, inne ważne przyczyny), zastępuje wskazany przez osobę prowadzącą pracownik.
5. Dyrektor:
a) przyjmuje skargi i wnioski dotyczące pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

b) reprezentując Administratora danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania orz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi aktami prawnymi jeśli mają one zastosowanie w procesie przetwarzania danych w Przzedszkolu.

§8

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Przedszkola.
2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Przedszkola.
3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw- głos decydujący należy do Dyrektora.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a. zatwierdzanie planu pracy Przedszkola przedkładanego przez Dyrektora,
b. ustalanie wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli,
c. przygotowanie programu wychowawczego Przedszkola,
d. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych wprowadzanych w Przedszkolu.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje arkusz organizacyjny Przedszkola.
8. Rada Pedagogiczna wnioskuje o zmiany w statucie Przedszkola.
9. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i opiekuńczej placówki.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników Przedszkola.

§9

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
◦ odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
◦ otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
◦ prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego;
◦ wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
◦ kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
◦ dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
◦ tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt;bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
◦ wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
◦ rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
◦ organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami;
◦ doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
◦ aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;
◦ aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
◦ przestrzeganie dyscypliny pracy;
◦ prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka a także innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
◦ kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
◦ dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
◦ przestrzeganie tajemnicy służbowej;
◦ przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
◦ opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
◦ prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań;
◦ przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
• dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
• tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
• ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
• właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
• utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
• wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
• okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
• stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
• współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;
• dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, na placu i podczas wyjść poza teren przedszkola;
• udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola

§10

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

1. W przedszkolu działa powołany przez dyrektora zespół wczesnego wspierania rozwoju dziecka i jego rodziny.
2. Opieką zespołu objęte są dzieci:
a. posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju,
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
c. dzieci wymagające specjalistycznego wsparcia ze względu na obserwowane opóźnienie rozwoju psychoruchowego lub będące w trakcie diagnozy deficytów rozwojowych,
3. W skład zespołu wchodzi dyrektor, specjaliści zatrudnieni w przedszkolu (w szczególności logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej,), wychowawcy grupy danego dziecka (jeśli uczęszcza ono do naszego przedszkola) oraz koordynator zespołu.
4. Skład zespołu zmienia się w zależności od potrzeb konkretnego dziecka objętego opieką terapeutyczną. Zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z konkretnym dzieckiem, jego posiedzenia są otwarte dla rodziców/ opiekunów dziecka.

§11

1. Organy Przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
4. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola.
5. Organy przedszkolne planują swoją działalność na rok szkolny.
6. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola i regulaminach oraz zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,
7. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
8. Uchwały organów przedszkola , prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych testów uchwał.
9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

§12

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
3. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt, po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.
5. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który
zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
6. Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania przedszkola.
7. Organy pracują na rzecz przedszkola, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planu pracy przedszkola.
8. Organy zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
9. Działające organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają o bieżące informowanie innych organów przedszkola o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora.

ROZDZIAŁ 4.
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§13

1 Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień jak i dysfunkcji.
2 Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 12.
3 W każdym oddziale jest od 1 do 2 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Rady Pedagogicznej, liczba ta może zostać zwiększona.
4 Dzieci, które ze względu na deficyty rozwojowe nie są w stanie uczestniczyć samodzielnie w pracy grupy przedszkolnej mogą mieć przydzielonego terapeutę – wspomagającego lub asystenta.
5 Dzieci nie gotowe do pracy w grupie mogą być objęte indywidualną opieką terapeutyczną.
6 Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
7 Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
8 Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada każdy pracownik przedszkola, a w szczególności nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
9 W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
10 Dla dzieci mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
11 Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców

§14

1. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora na pierwszej radzie pedagogicznej. Uwzględnienia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz potrzeb i oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny pracy placówki opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
4. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w przedszkolu, ustala się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu:
1) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa,
2) odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek przedszkola oraz przed i po powrocie do przedszkola,
3) reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłaszanie o tym dyrektorowi przedszkola,
4) natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zwrócenie się o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora przedszkola – osoby postronnej nie pozostawia się samej na terenie przedszkola bez nadzoru personelu przedszkola,
2. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela – w sytuacji koniecznej należy zapewnić odpowiednie zastępstwo.
4.. Arkusz organizacji pracy placówki określa:
▪ liczbę oddziałów,
▪ czas pracy oddziałów,
▪ liczbę miejsc w placówce,
▪ liczbę dzieci zapisanych do placówki,
▪ liczbę pracowników,
▪ czas pracy pracowników.

5. Placówka funkcjonuje cały rok. Terminy przerw ustala dyrektor.

§15

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
2. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo dyrektor.
3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnią w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców ( prawnych opiekunów ) kosztów zajęć dodatkowych.
4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
5. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
6. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
7. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkole ustala odpowiednio do potrzeb, możliwości rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1) podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej – nauczyciela wspomaganego przez pomoce lub specjalistów,
2) wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola planuje nauczyciel – programowo i organizacyjnie,
3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy przedszkola w ilości 1:10,
4) wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków.

§ 16

1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci.
3. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
4. Formy współpracy przedszkola i rodziców:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania grupowe;
3) dni adaptacyjne;
4) strona internetowa przedszkola;
5) kąciki informacji dla rodziców (tablice grupowe oraz inne na terenie przedszkola);
6) dni otwarte – rozmowy indywidualne z nauczycielem;
7) konsultacje ze specjalistami;
8) szkolenia i warsztaty dla rodziców;
9) zajęcia otwarte;
10) uroczystości przedszkolne;
11) imprezy organizowane na terenie przedszkola;
12) prace wykonywane na rzecz przedszkola;
13) wystawy prac dzieci;
5. Częstotliwość form współpracy, wymienionych wynika z bieżących potrzeb przedszkola i rodziców.
6. Ustala się następujące formy współdziałania przedszkola z rodzicami oraz ich częstotliwość:
1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),
2) w miesiącu listopadzie i maju rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,
3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę,
4) w miesiącu czerwcu rodzice dzieci nierealizujących rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację zawierającą opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji ewentualnych przyszłych działań wspomagających.

§ 17

1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku.
3. Przedszkole może prowadzić zajęcia integracyjne lub promujące także w soboty.
4. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
5. Szczegółową pracę Przedszkola określa Regulamin Przedszkola.
6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
8. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się łączenie w oddziale dzieci 3-4 letnich, 4-5 letnich oraz 5-6 letnich.
9. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
10. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
11. Przedszkole posiada oddziały integracyjne.
12. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 12, w tym nie więcej niż 2 dzieci niepełnosprawnych.
13. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.
14. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo specjalistów zgodnie z zaleceniami z Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
15. Zadaniem oddziałów integracyjnych jest stworzenie dzieciom objętym kształceniem specjalnym jak najlepszych warunków realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych określonych w programach edukacyjno - terapeutycznych w integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
16. Szczegółową organizację pracy oddziału integracyjnego, w tym organizację kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym, określają odrębne przepisy.
17. Zasady odpłatności za przedszkole regulują odrębne przepisy.
18. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie wychowankom. Wysokość dziennej stawki żywieniowej określają odrębne przepisy.
19.Opłatę za pobyt dziecka w placówce ( czesne i wyżywienie ) ustala dyrektor.
W przypadku istotnych zmian w kosztach utrzymania Przedszkola opłaty mogą ulec zmianie, jednak nie więcej, niż 20%. Może to nastąpić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, jeden raz w roku.
20. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
21. Opłaty za wyżywienie wnosi się z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.
22. Rodzic ma prawo zdecydować z ilu posiłków, wymienionych dziecko będzie korzystało.
23. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków rodzice zgłaszają w momencie przyjmowania dziecka do przedszkola. Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
24. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.
25. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
26. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, nieobecność należy zgłaszać do godziny 7:15 . Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku.
27. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych i ich rodziców w celu:
1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców;
2) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
3) zapoznania się z budynkiem przedszkola i placem zabaw.
24. Dziecko należy wyposażyć w ubranie wygodne, niekrępujące ruchów i bez elementów stanowiących zagrożenie np. agrafki, długie tasiemki, korale.
28. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach.
29. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz palenia i zakaz wprowadzania zwierząt.
30. Wszelkie rozmowy dotyczące dziecka, w tym sporne, należy prowadzić bez udziału dzieci.
31. Dopuszcza się stosowanie umowy przedszkola z rodzicami dziecka z chorobą przewlekłą wymagającą stałego podawania leków. Rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza ze szczegółowymi wskazaniami oraz przeszkolić pracownika przedszkola w opiece nad dzieckiem.
32. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko wartościowe zabawki i inne wartościowe rzeczy pozostawione na terenie przedszkola np. rowery, wózki, markowe ubrania itp

§ 18

1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla wszystkich dzieci w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z deficytami rozwojowymi.
2. Procedury kwalifikacji i opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zawiera załącznik do niniejszego statutu.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu również rodzicom uczniów i nauczycielom w celu wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
5. Przedszkole w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) organizuje współpracę rodziców z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a także innymi wyspecjalizowanymi instytucjami, w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności poprzez:
a) oceny funkcjonowania dzieci,
b) określanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) ustalania efektów działań podejmowanych w celu poprawy ich funkcjonowania,
d) planowanie dalszych działań;
2) organizuje wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i rodziców dzieci ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 19

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi.
2. Personel obsługi przyczynia się do właściwego funkcjonowania przedszkola poprzez codzienną sumienną pracę w trosce o dobro dziecka:
1) wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2) wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki według przydziału czynności,
3) wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeb placówki.
Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ 5.
ZASADY REKRUTACJI DZIECI

§ 20

1 O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor po rozmowie kwalifikacyjnej z rodzicami, biorąc pod uwagę :
a) kolejność zgłoszeń;
b) akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu obowiązujących w Przedszkolu,
c) możliwość zapewnienia danemu dziecku optymalnych warunków rozwoju (dotyczy zwłaszcza dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej).
2 Pierwszeństwo mają rodzeństwa wychowanków Przedszkola.
3 Warunkiem przyjęcia dziecka jest podpisanie przez rodziców (opiekunów) umowy.
4 Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru przygotowanego przez osobę prowadzącą.
5 Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego objętego odroczeniem.
6 Przedszkole prowadzi rekrutację poprzez pisemne zgłoszenie dziecka (według wzoru opracowanego przez osobę prowadzącą przedszkole). Przyjęcia prowadzi się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:
1) pisemne zgłoszenie dziecka przyjmuje dyrektor przedszkola,
2) zapisy dokonywane są w miesiącach styczeń- sierpień,
3) dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w innym terminie w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc.
7. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
8. Przedszkole, w przypadku wystąpienia zdiagnozowanych potrzeb, organizuje dla dziecka:
1) indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne,
2) zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

5. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków rozwiązując umowę o świadczenie usług, jeżeli:
1) dziecko nie uczęszcza bez usprawiedliwienia rodziców ponad 2 miesiące,
2) rodzice uchylają się bez usprawiedliwienia od obowiązku terminowego płacenia przez okres 2 miesięcy lub nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców
3) rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci,
4) dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu własnemu lub innych.
5) na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych);
6) rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w 
Przedszkolu.
7) brakuje współpracy rodziców z nauczycielami;

Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo uzasadnionego pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od osoby prowadzącej przedszkole. Osoba prowadząca rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni i informuje pisemnie odwołujących o rozstrzygnięciu.

Rozdział 5
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

§ 21

1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pracy przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich pisemnie osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
Rodzice mogą zmienić osobę upoważnioną (pisemne upoważnienie według wzoru ustalonego przez dyrektora przedszkola) na inną w każdym czasie.
Dziecka nie wydaje się z przedszkola osobom wskazującym na użycie alkoholu lub innych środków odurzających.
2. W godzinach porannych rodzice przyprowadzają dziecko do szatni i przekazują pod opiekę dyżurującej pomocy nauczyciela.
3. W godzinach popołudniowych rodzice informują nauczyciela przez domofon o chęci odbioru swojego dziecka i czekają na jego sprowadzenie do szatni.
4. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel zaprasza rodzica do sali.
5. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo prosić o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
7. Nauczyciel lub wyznaczony przez niego pracownik przedszkola ma obowiązek sprawdzić, kto odbiera dziecko, a w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej dziecko ma prawo prosić tę osobę o okazanie dokumentu tożsamości.
8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
9. Każda osoba odbierająca dziecko (również rodzic) zobowiązana jest do okazania nauczycielowi dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli istnieje taka konieczność.
10. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka, jeżeli osoba odbierająca nie zapewnia dziecku pełnego bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel kontaktuje się z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka.
11. Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie telefonicznie o braku możliwości odbioru dziecka do godziny zamknięcia przedszkola. W przypadku braku informacji o spóźnieniu, nauczyciel powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicami oraz zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców.
12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonicznymi nie można skontaktować się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel po jednej godzinie oczekiwania powiadamia dyrektora przedszkola oraz najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu. 13. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt 10, 11, 12 podjęte zostaną następujące działania:
1) rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
2) wystosowanie listu do rodziców dziecka;
3) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
14. Wniosek rodzica (złożony w formie pisemnej) dotyczący zakazu odbierania dziecka z przedszkola przez drugiego rodzica musi być poświadczony prawomocnym wyrokiem sądu, który wyraźnie mówi o ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich.
15. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają ustalone przez sąd rodzinny zasady kontaktów z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu, nie będąc stroną w sprawie.
16. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka. 17. Zasady wskazane w ust. 1-14 obowiązują rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, również w czasie dyżuru wakacyjnego.


ROZDZIAŁ 6
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYNIKAJĄ Z PRZEPISÓW PRAWA ORAZ WEWNĘTRZNYCH REGULACJI PRZEDSZKOLA

§ 22

1. Nauczyciel Przedszkola w szczególności:
a. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Przedszkola określonym w Statucie,
b. wspiera każde dziecko w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci.
3. Do zakresu zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
1) realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;
2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3) nauczyciel jest zobowiązany:
a) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i p.poż., odbywać wymagane szkolenia,
b) mieć w polu widzenia dzieci będące pod jego opieką. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny nauczyciel przedszkola,
c) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
d) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,
e) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,
f) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci,
g) udzielić dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku urazu lub wystąpienia choroby,
h) zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola,
i) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn;
5) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
6) komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;
7) organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 8) opieka nad powierzonymi salami oraz troską o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie.

§ 23

Realizując zadania statutowe Przedszkola nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
a. życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć,
b. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy, tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
c. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,
d. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,
e. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
f. powierzone mienie Przedszkola,
g. systematyczne wypełnianie dokumentacji.
1. Dla zapewnienia ciągłej i skutecznej pracy wychowawczej i dydaktycznej przyjmuje się, aby ten sam nauczyciel/nauczyciele opiekował się oddziałem przez cały okres uczęszczania danej grupy dzieci do przedszkola.
2. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
3. Nauczyciele także w szczególności:
1) planując i prowadząc pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonej grupie dbają o jakość wykonywanej pracy, osiągają w stopniu optymalnym cele przedszkola ustalone w statucie i programie pracy przedszkola,
2) ponoszą odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów
3) wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
4) diagnozują i prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentują ją i na tej podstawie planują dalszą pracę z dzieckiem,
5) przygotowują informacje o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
6) planują własny rozwój zawodowy, poszerzają swój zakres kompetencji, biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez przedszkole i przez instytucje wspomagające przedszkole, stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,
7) uczestniczą w opracowaniu planu pracy przedszkola,
8) prowadzą prawidłowo dokumentację pedagogiczną, w tym dziennik zajęć, dokumentację obserwacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) informują dyrektora, rodziców oraz radę pedagogiczną o efektach swej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
10) dbają o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz wykazuje troskę o estetykę pomieszczeń,
11) otaczają indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenie ich w działalność przedszkola,
12) współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz medyczną w przychodniach i poradni psychologiczno-pedagogicznej,
13) organizują spotkania z rodzicami, co najmniej .. razy w roku, na których informuje zebranych o realizowanych treściach programowych w danej grupie, oraz przekazują informacje dotyczące rozwoju i zachowania dzieci powierzonych ich opiece,
14) inicjują i organizują imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno- sportowym,
15) wykonują inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu, realizują zadania zlecone przez dyrektora wynikające z bieżącej działalności przedszkola.
4. Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
2) określają mocne stron, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym bariery i ograniczenia utrudniające im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola;
4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy ich funkcjonowania oraz planowania dalszych działań.
5. Zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w IPE-T;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w IPE-T, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w IPE-T, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi;
5) prowadzą inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.
6. Do zadań pedagoga i psychologa zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
3) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:
1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom;
5) współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu;
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.
8. Do zadań logopedy zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Do zadań terapeuty pedagogicznego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 24

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania poprzez:
1) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy i realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego,
2) zapoznawanie rodziców z potrzebami psychoruchowymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,
3) udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania dziecka,
4) włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych,
5) możliwość wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola, np. w formie ankiet.
2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w przedszkolu organizuje się następujące formy współdziałania:
1) zajęcia otwarte i imprezy z udziałem rodziców,
2) indywidualne spotkania i rozmowy rodziców z nauczycielem,
3) artykuły wspomagające działania wychowawcze rodziców oraz podnoszące kulturę pedagogiczną,
4) zebrania ogólne z rodzicami,
5) systematyczne zbieranie informacji dotyczących jakości pracy przedszkola.
3. Rodzice mają w szczególności prawo do:
1) wyrażania swoich opinii,
2) współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
3) rzetelnej informacji o dziecku,
4) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dzieckiem,
5) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną.
6) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
7) zorganizowanej pomocy psychologiczno- pedagogiczną i innej specjalistycznej.
4. W przypadku posługiwania się w przedszkolu dziennikiem elektronicznym staje się on programem do wymiany informacji pomiędzy pracownikami przedszkola a rodzicami dzieci.

§ 25

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Przedszkola.
3. Wychowawca grupy jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów ( takich jak
: psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w Przedszkolu bądź w poradniach pedagogiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.

§ 26

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 27

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi.
2. Personel obsługi przyczynia się do właściwego funkcjonowania przedszkola poprzez codzienną sumienną pracę w trosce o dobro dziecka:
1) wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2) wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki według przydziału czynności,
3) wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeb placówki.
4) Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
5) Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę Przedszkola. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący dzieciom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie placówki.

ROZDZIAŁ 7
RODZICE

§ 28

Rodzice powinni zapoznać się ze statutem , ofertą edukacyjną, programem wychowawczym i regulaminami obowiązującymi w Przedszkolu.

§ 29

Rodzice mają prawo do:
• zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale,
• uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
• uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i rozwojowych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
• wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,
• przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć po ustaleniu terminów i zasad z osobami prowadzącymi zajęcia i dyrektorem,
• wyrażania swoich opinii
• współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
• uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną,
• uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
• zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej,

W przypadku posługiwania się w przedszkolu dziennikiem elektronicznym staje się on programem do wymiany informacji pomiędzy pracownikami przedszkola a rodzicami dzieci.

§ 30

Rodzice mają obowiązek:
• dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do Przedszkola tym podpisać stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne Przedszkola dokumenty ( przede wszystkim umowę),
• przestrzegać statutu i regulaminu oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych Przedszkola,,
• aktywnie współpracować w sprawach swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego Przedszkola,, współdziałać z Przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych i terapeutycznych wspomagających rozwój dziecka;
• respektować wspólne ustalenia dotyczące dziecka,
• informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności dziecka w Przedszkolu do godziny 7:15,
• regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe.
• Przyprowadzać dziecko punktualnie na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe
• przyprowadzać dziecko zdrowe (nauczyciel nie ma obowiązku podawania dzieciom leków)

Rozdział 8
PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 31

 

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
3) szacunku dla swoich potrzeb;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania;
5) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;
6) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych;
7) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.
8) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
9) sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
10) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej.
3. Dziecko ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela;
3) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
4) szanować kolegów i wytwory ich pracy;
5) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników oraz osób dorosłych;
6) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
7) dbać o czystość i higienę osobistą;
8) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
9) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.
10) szanować nawzajem swoje prawa,
11. podporządkowywać się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
12. współdziałać z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania,
13. szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność,
14. przestrzegać zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
15. brać udział w pracach porządkowych i samoobsługowych,
16. kulturalnie zwracać się do innych poprzez używanie form grzecznościowych

§ 32

W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych przedszkola rodzice mogą złożyć, w formie pisemnej z uzasadnieniem, skargę do Dyrektora przedszkola lub do osoby prowadzącej przedszkole, w zależności od istoty sprawy.
Dyrektor lub osoba prowadząca rozpatruje skargę lub zażalenie w terminie do 14 dni i informuje pisemnie skarżących o rozstrzygnięciu.

Rozdział 9
ORGANIZACJA PRACY I KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

§ 33

1. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor (za zgodą osoby prowadzącej przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej lub dziennika elektronicznego) o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3. Rodzice krótko informują nauczyciela w uzgodnionych terminach o efektach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:
1) ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,
2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,
3) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,
4) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw,
5) przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane,
6) koordynuje współpracę nauczycieli z  rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przypadku wystąpienia takich sytuacji.
5. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego pracowników w okresie zawieszenia, są one odrębnymi dokumentami.
6. W tym czasie nauczyciele:
1) uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między nimi a rodzicami,
2) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć,
3) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,
4) inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw,
5) realizują konsultacje z rodzicami,
6) przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane.
7. W tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola:
1) udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań,
2) dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
8. W okresie zawieszenia zajęć przedszkola czynności jego organów (Rady pedagogicznej) są podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana w formie protokołu (z zebrania rady), notatki (w innych przypadkach).

Rozdział 9
NAGRODY I KONSEKWENCJE

§ 34

1. W przedszkolu obowiązuje opracowany przez nauczycieli i dzieci Kodeks Przedszkolaka.
2. W przedszkolu wyklucza się stosowanie wszelkich form kar fizycznych i psychicznych.

ROZDZIAŁ 10
PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 35

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
2. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola oraz udostępniany zainteresowanym przez dyrektora.

§ 36

1. Statut może być zmieniony przez dyrektora. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie.
2. Zmian w statucie może dokonać również Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
3. Dyrektor powiadamia pracowników przedszkola i rodziców o każdej zmianie w statucie.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 38

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podpisania.